Maya Minatsuki ✅
フォロー

ダッシュボード翻訳悩む。
英語のままの方がかっこいいなーなんて思ったり。

Sign in to participate in the conversation
taruntarun.net

taruntarun.net - Mastodon